Отправлено
Поисковое поле пустое!
муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры «централизованная библиотечная система муниципального района «Агинский район»
ММБУК "ЦБС МР "Агинский район"

Всебурятский диктант «Эрдэм»

Новости

Амар мэндээ, эрхим хүндэтэ нүхэд!
Байгша оной мартын 23-да эхэ буряад хэлэеэ үргэн дэмжэхэ, анхаран гамнаха, дэлхэй дүүрэн дэлгэрүүлхэ уг зорилготой, бугэдэ буряадай Эрдэм диктант бэшэлгын хэмжээ ябуулга хаа хаанагүй үнгэрхэнь.
Манай Агын аймагай номой сан заншалта ёһоор диктант бэшэгшэдээ уринабди. Мартын 23-да, үглөөнэй 11 сагта таанараа угтан байхаяа мэдүүлнэбди.
Ерэгты, хабаадагты!
Номой сангай хаяг: Ага тосхон, Б. Ринчиногой нэрэмжэтэ гудамжа, 75.
Холбоо бариха утаһан: 89965148109